اکتبر 18, 2019
موفقیت شغلی

موفقیت شغلی و نقش هوش هیجانی

هوش هیجانی بیانگر میزان توانایی انسان ها در کنترل، مدیریت و تنظیم زندگی شخصی و حرفه ای آنهاست. در کنار آن، موفقیت شغلی که یکی از نیازهای اصلی کارآفرینان و صاحبان کسب و کارهای کوچک و بزرگ است، تا حدود زیادی به این توانایی افراد بستگی دارد.
مشاوره می‌خواهید؟