اکتبر 18, 2019
تقویت هوش اجتماعی

بهبود روابط در زندگی شخصی با تقویت هوش اجتماعی

لازم به ذکر است که هوش اجتماعی همانند هوش هیجانی قابل تقویت شدن و اکتسابی است. بدین معنی که می توان با آموزش و تمرین، آن را تقویت کرد. توجه داشته باشید که قبل از تقویت هوش اجتماعی، بهتر است آموزش های لازم برای تقویت هوش هیجانی را فرا بگیریم.
اکتبر 18, 2019
موفقیت شغلی

موفقیت شغلی و نقش هوش هیجانی

هوش هیجانی بیانگر میزان توانایی انسان ها در کنترل، مدیریت و تنظیم زندگی شخصی و حرفه ای آنهاست. در کنار آن، موفقیت شغلی که یکی از نیازهای اصلی کارآفرینان و صاحبان کسب و کارهای کوچک و بزرگ است، تا حدود زیادی به این توانایی افراد بستگی دارد.
اکتبر 18, 2019
کسب و کار

هوش هیجانی و کاربرد آن در مدیریت کسب و کار

شاید درک ارتباط میان هوش هیجانی و رونق کسب و کار در ابتدای امر کمی سخت به نظر بیاید؛ ولی لازم است بدانید که مطالعات زیادی در این زمینه، در سال های اخیر انجام شده است.
مشاوره می‌خواهید؟