اکتبر 25, 2019
کنترل هیجان

آیا از تکنیک های صحیح کنترل هیجان آگاهی دارید؟

احساسات و هیجانات ما در مواقع زیادی می توانند ما را تحریک به انجام کارهای غیر قابل پیش بینی و ناشایستی کنند. برای مثال، خشم یکی از مهم ترین هیجانات انسان هاست که لازم است مهارت کنترل خشم به تمامی افراد جامعه آموزش داده شده و با فراگیری تکنیک های کنترل هیجان های مختلف، قدم هایی در جهت سلامت جامعه برداشته شود.
مشاوره می‌خواهید؟