اکتبر 25, 2019
کنترل هیجان

آیا از تکنیک های صحیح کنترل هیجان آگاهی دارید؟

احساسات و هیجانات ما در مواقع زیادی می توانند ما را تحریک به انجام کارهای غیر قابل پیش بینی و ناشایستی کنند. برای مثال، خشم یکی از مهم ترین هیجانات انسان هاست که لازم است مهارت کنترل خشم به تمامی افراد جامعه آموزش داده شده و با فراگیری تکنیک های کنترل هیجان های مختلف، قدم هایی در جهت سلامت جامعه برداشته شود.
اکتبر 26, 2019
مقابله با استرس سخنرانی

راهکارهای مقابله با استرس سخنرانی و غلبه بر ترس و اضطراب

فراگیری مهارت های سخنرانی و صحبت کردن از ملزومات پیشرفت در محیط شغلی و حرفه ای است و مقابله با استرس سخنرانی یکی از مشکلات عمده افراد در این زمینه است.
مشاوره می‌خواهید؟