نمایش یک نتیجه

 • ارزشهای زندگی هر فرد

  لیست نظام ارزش ها

  سیستم ارزشهای زندگی هر فرد از سالهای اول زندگی شروع به شکل گیری می کند.

  ارزشهای زندگی یک جایگاه اصلی در جهان بینی هر فرد را در بر میگیرد. ما به وسیله آنها هدایت می شویم ، اهداف خود را تعیین می کنیم ، از طریق آنها اقدامات ، خواسته ها و همچنین رفتار دیگران را ارزیابی می کنیم. با کمک آنها اولویت بندی می کنیم.
  پس برای اینکه مسیر درست تری در زندگی انتخاب کنیم…
  نیاز است تا به خوبی نظام های ارزشی خود را بشناسیم.

  آشنایی و دانلود فایل  pdf لیستی از نظام ارزش ها 

  جهت دانلود کلیک کنید

مشاوره می‌خواهید؟