نقشه ذهنی
نقشه ذهنی (mind map) یا اعجاز در یادگیری
ژانویه 30, 2021
بهتر شدن فن بیان
۱۰ راهکار برای بهتر شدن فن بیان
فوریه 14, 2021

نظام ارزش ها

نظام ارزش ها

ارزش های انسانی محوری ترین اعتقاد افراد

به هدفم برسم زندگیم زیر و رو می شود.بذار سرمایه ام زیاد بشود اززندگی لذّت می برم.اگر ها ،ای کاش ها،بگذار حالا به هدف برسم ها…..حرف، اکثر  افرادی هست که درجامعه کنونی زندگی می کنند .وقتی به هدفی رسیدند ، برای مدت طولانی حس خوب را تجربه نمی کنند وسراغ راه نرفته دیگری می روند .بدون اینکه ازتلاشی که انجام داده ند،بهره چندانی ببرند ویا رسیدن به اهداف، برای این گروه کمتر خواهد شد.افکار مان ،احساساتمان،اتفاقاتی که درزندگی همه ما می ا فتد،افرادی که درگذرعمربا آن ها برخورد می کنیم،همه این ها یک جاهایی می خواهند،افراد را به مسیری ببرند که منتج به عدم موفقیت وناخوش شدن احوال درونی می شود.واگر به آن ها توجه نکنیم موفق خواهیم شد ،به شرطی که مسیر درست انتخاب کرده باشیم.

تو هیچی نمی شوی ،چیزی دستت را نمی گیرد ،راه حلال پیش بروی تا عمرداری زندگیت تکان نمی خورد…حرفهایی هستند که اکثرا شنیده اید .

سخت هست ولی مطمینم موفق می شوی .صداقت داشته باش .شاد ترخواهی شد ،فقط صبورتر باش….

این جملات راهم شنیده اید .ولی احساسی که ماندگاراست وهمیشه حس خوبی خواهید داشت قطعا مورد دوم هست .

انتخاب راه و فکر و احساس درست برای  موفق شدن ،ارزش خیلی ازافراد می تواند باشد.

چطور زندگی کنیم که انسان تاثیرگذاری باشیم؟

دربرخورد با افراد جامعه چگونه رفتار کنیم ؟

درمعنای لغوی ارزش به ذکر مواردی می پردازیم:

ارزش درلغت:

قدر… مرتبه، استحقاق، لیاقت، شایستگى، زیبندگی،

بااین مقدمه به تعریف ارزش به طور مفصل تری می پردازیم.

تعریف ارزش

تعریف ارزش

ارزش ها همان اعتقادات وباور های ما هستند  وآن چه  که درزندگی  مهم هست و ما را به سمت یک زندگی باارزش وهدف دار سوق می دهندودرهرشخصی منحصر به همان فرد هست .ممکن است ارزشی درشخصی وجود داشته باشد وهمان ارزش برای عموم مردم هم ،ارزش باشد مثل انسانیت ،بهبود جامعه ،دوستی…..

ارزش ها ازنظر اهمیتی که دارند یکسان نیستند  ودرمجموعه ای به نام نظام ارزش ها قراردارند که انتخاب های فرد را تحت  تآثیرقرارمی دهند.در  ادامه بیشتر به این موضوع  خواهیم  پرداخت .

مفهوم ارزش رادربیانی ساده تر ادامه دهیم.

برای تصمیمات نمی توان پا یا نی درنظر گرفت . وقتی ارزش های خودمان را پیدا نکرده باشیم ،ا نتخابات دشوار می شود. نمی توانیم تصمیمی بگیریم یا تصمیم نادرستی برمی گزینیم.

با پیشرفت علوم ،بشر سعی در تغییراتی  اساسی در سیستم ها  انجام می دهد.مثلاَ کشتی ها یا هواپیما.این سیستم ها که به روز ترمی شوند درصد خطا کم تر می شود ومسیر وجهت درست را پیدامی کنند ارزش ها همان رادار وسیتم هستند که یا پیدا کرده ایم یا هستند وقوی ترشان می کنیم  واین یعنی موفقیت وآرامش اختیار کردن در زندگی، پیداکردن رسالت .ارزش ها درافراد متفاوت هستند.

دکتر جان مارتینی

مفهوم ارزش ها ازدیدگاه دکتر جان مارتینی

به گفته دکتر جان مارتینی:

((سلسله مراتب ارزش های شما تعیین می کند که چگونه جهان را درک کنید و چگونه برای رسیدن به اهداف خود عمل کنید تا بتوانید سرنوشت خود را به خوبی رقم بزنید. از آن جا که ارزش های شما با گذشت زمان تغییر می کند، سرنوشت شما نیز تغییر می کند. بنابراین جمع بندی مجموعه ای از سرنوشت های شما، تعیین کننده مسیر زندگی شما خواهد بود.))

ارزش های زندگی

لازمه شناخت ارزش های زندگی

فردی که مسیر اشتباهی را نتخاب می کند ویا بدون این که خودش ،انگیزه ای دروجودش به وجود بیاورد،انتظار روحیه دادن وانگیزه دادن  ازبقیه افراد رادارد،مطمینا ازلحاظ روحی،جسمی وعاطفی همیشه بهم ریخته هست.پس باید ارزش ها را شناخت وهدف را مشخص کرد تا آرامش وخرسندی را خود فرد، در زندگیش به ارمغان بیاورد.

 

چند ویژگی درتمامی ارزش ها

به چهارمورد ازاین ویژگی ها اشاره می گردد:

1)برای این که ارزش ها تآثیر گذارترباشند، به هم ارتباط دارند.

2)اهدا فی که درافراد انگیزه اقدام به وجود می آورند ،ارزش ها به این اهداف سوق داده می شوند.

3)درصدزیادی ازا فرا د وقتی درمقام  تصمیم گیری وقبل ازعمل ، قرارمی گیرند عواقب ونتیجه کاررامورد تحلیل وبررسی قرارمی دهند .ارزش ها دراین مورد راهنمایی گرا فراد هستند.

4)همه ارزش ها دریک سطح ازاهمیّت قرارندارندواولویت بندی می شوند واین درافراد متفاوت بوده  وباعث متمایز شدن ویژگی درافراد می شود.

آشنایی و دانلود فایل  pdf لیستی از نظام ارزش ها 

جهت دانلود کلیک کنید

زندگی کردن مبتنی بر ارزش

راه حل برای زندگی کردن مبتنی بر ارزش

آیا زندگی خود را با ارزش ها ی مختص به خودتان ،سپری می کنید؟

به موارد ی دراین رابطه پرداخته می شود.

*شناختن ارزش های خود:

عده زیادی ازافراد ارزش های خودرا نمی شناسند یا شناخت درستی از آن ندارند.درصورتی که ارزش یک قطب نما ی بی نظیر،درجهت دادن وهدفدارکردن مسیرزندگی است.

*توجه درتصمیم گیری براساس ارزش های  خود شخص:

 مثلا انتخاب شریک زندگی تصمیم بزرگی است.درهمه تصمیم گیری ها،ارزش به عنوان یک چراغ راهنماست.

با هم بودن ارزش،همسوبودن ارزش وهدف وسوالاتی ازاین قبیل می تواند درانتخاب تصمیم عا لی و درست،یاریگر شما باشد.

*بررسی مداوم ارزش ها وارتقا دانش درجهت آگاهی بیشتر برشناخت ارزش:

این بررسی باعث قوی ترشدن ارزش درذهن وپررنگ تر شدنش  شده واهداف آگاهانه انتخاب می شوند.وخواهیم دا نست، زندگی دارای ارزش ، چه تآثیر مثبتی  در جهان دارد .

* تعیین احساسات:

مثلاُدرپی اختلافی،دنبال بهبود روابط وصمیمت بودن،یعنی احساس را تعیین کرده ایم.

*زندگی نکردن با ارزش افراد دیگر:

ارزش ها غیرازمواردی که عمومیت دارند،مختص به افراد هستند .زندگی با ارزش هایی که برای دیگران است ،شرایط زیستن را سخت ترخواهد کرد.

برای زندگی همراه با ارزش درلحظه می توان شروع کرد.

وقتی خودمراقبتی را پیشه کنیم .تغییردرزندگی رخ خواهد داد .سخت هست ولی ارزشش رادارد.

انواع ارزش

انواع ارزش

*ارزش های فردی که نشان می دهد یک فردنیازش چیست ویا نحوه حضورش چگونه هست .زیستن برطبق اصول وفضیلت….

*ارزش های اجتماعی که بیانگرارتباط انسان با جامعه هست.

*ارزش سازما نی .این ارزش نشان دهنده همکاری ،کارگروهی ،تعاون……درسازمان هاست.

*ارزش های رابطه.

دراین قسمت ازارزش ها نحوه برخورد وارتباط فرد با سایرین بیان می شود .طرف مقابل ممکن است از بستگان باشد یا همکار ویا هرفرد دیگری درجامعه .که بسیار مهم بوده وتا ثیرگذار درسایر انواع ارزش.

پیداکردن ارزش

بعد آشنایی با معنای ارزش ،چگونه آن را پیدا کنیم؟

همه افراد دارای نقاط قوت وضعف هستند.ترجیح دادن رشد وتلاش برای رشد یا فتن،محرکی برای قدم گذاشتن دروادی ارزش ها می شود.

ارزش ازنظر توماس مرتون (نویسنده وشاعر )

((اگر می‌خواهید من را شناسایی کنید، از من نپرسید که کجا زندگی می کنم، یا دوست دارم چه چیزی بخورم، یا چگونه موهای خود را شانه می زنم. از من بپرسید که برای چه زندگی می کنم، با جزئیات. ارزش و هدف در زندگی همان چیزهایی هستند که می خواهم با آن‌ها به خوبی زندگی کنم))..

 

تمارین برای داشتن سرزندگی وآگاهانه تر زیستن

ارزشهای زندگی هر فرد

لیست ارزش ها

 

آشنایی و دانلود فایل  pdf لیستی از نظام ارزش ها 

جهت دانلود کلیک کنید

ارزش هایتان را نوشته و باتوجه به  سطح اهمیت ا رزشها برطبق سلیقه ونظر شخصی ، علامت اختصاری ،جلوی آن قراردهید.

مانند: مؤثربودن، معنویت …..(مهم )

-می توان علاوه بریادداشت ارزش های مد نظرخودتا ن ومشخص کردن سطح ،روی برگه هایی نوشت وجایی قراردهید که جلوی چشم باشد وهرروز صبح وشب آن را ببیند.

-مرور در صبح وبرنامه ریزی روزانه دربه کاربردن ارزش ها در زندگی روزانه ومرور شبا نه ،ازاینکه یک بازنگری دررفتار روزانه داشته باشید که درچه حدی این ارزش ها را به کاربرده اید.

-باکسانی  معاشرت کنید که  زیستن باارزش ها برای آن ها ،ارزش باشد ویادآوری کنند ه ارزش ها برای شما باشند.

-دراحادیث بسیاری درمود دوست یا بی ومعیارهای  انتخاب دوست ا شاره گردیده است .

حضرت علی (ع) می فرمایند:

((بهترین برادر تو کسی است که به سوی کارهای نیک بشتابد و تورا نیز به سوی آن بکشاند وبه نیکوکاری فرمانت دهد ودرانجام  دادن آن یاریت کند)) .غررالحکم ودررالکلم حدیث 5021

درلیست ارزش هایی که تهیه کرد ه اید،احساسی که ازهرکدام به دست می آورید را بنویسد واین کار برای شناخت احساسی که

درپی اقدام ارزشی انجام می دهید به شما کمک می کند.

دور شدن از ارزش

اطرافیان:

ارزش ،درست هست .ولی ،بازهم دراطرافیانتان افرادی هستند که بارفتار و ا ظهارنظر بی مورد باعث دورشدن شما ازارزش هایتان می شوند .آنان را بشناسید.

موقعیت وشرایط:

موقعیت ها وشرایطی که عامل انجام ندادن ودورشدن شما ازارزش تان می شود را پیدا کنید.

وامّا درادامه دربرگه یادداشت خودتان بنویسید که غیرازاین دومورد ،چه مواردی وجوددارند که ممکن است سدراه شما دراقدام ارزش ها گردند. وقتی ریشه یا بی کردید .راهکارش را پیدا نموده وموفقیت بیشتری درعجین شدن زندگی با ارزش های پسندیده کسب خواهید کرد.

نمونه هایی از ارزش

درتعاملات اجتماعی ،ارزش ها کمک  می کنند رفتار خوبی با دیگران داشته باشید وزندگی هدفمند شود.جایی که ا رزش ها ی ا نسانی باشد ،ا رزش ا خلاقی هم تقویت می  شود .مانند:

احترام،همدلی..

چند نمونه از انواع ارزش ها عبارتند از:

 

ادب 17 عدالت 9 عملگرایی 1
پیشرفت 19 دانش ومعرفت 11 نظم وترتیب 3
حسن نیت 20 پاسخگوبودن 12 کیفیت کار 4
طبیعت 21 نتیجه گیری 13 تغییر 5
بی ریا یی 22 حاکمیت قانون 14 سعه صدر 6
قاطعیت 23 استعداد 15 برتری،فضیلت 7
حجاب 24 امانت داری 16 انصاف 8

* تمایلات قلبی درانتخاب آزادانه و اصولی وهدایت کردن مسیر زندگی براساس آن ها، ارزش می باشد

که درپی آن حس رضایتمندی درشما ایجاد می شود.

چه به اهدا فمان برسیم وچه به اهداف نرسیم وقتی باارزش زندگی کنیم ،حس سرحال بودن وشادا بی درزندگی را خواهیم داشت.

ارزش ها شمارا به سمت اهداف سوق می دهند.با ارزش ها زندگی می کنیم وجزوی از وجود همه ا نسان ها هستند .هرتمایل قلبی وهرچیزی را نمی توان ارزش نامید. یکی ازدلایل اصلی ماندگاری برخی از افراد  ،انتخاب ارزش های درست واجرای این ارزش ها درگستره  زندگی وانطباق کارها، با ارزش ها واهداف بوده که چه درحیات یا مما تشان،ازآن ها به نیکی یاد می شود.

آشنایی و دانلود فایل  pdf لیستی از نظام ارزش ها 

جهت دانلود کلیک کنید


نویسنده مقاله: خانم سوری رمضان پور


 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره می‌خواهید؟