نگرانی و دلواپسی
شناخت ریشه های نگرانی و دلواپسی و راهکارهای غلبه بر آنها
می 28, 2020
نقشه ذهنی
نقشه ذهنی (mind map) یا اعجاز در یادگیری
ژانویه 30, 2021

کشف رسالت فردی و ماموریت ما  در زندگی

کشف-رسالت-فردی-و-ماموریت-ما -در-زندگی

کشف رسالت فردی و ماموریت ما  در زندگی

آدم هایی که درگیر روزمرگی های زندگی خودشان هستند و صبح ازخواب برمی خیزند وسرکار می روند وبعداتمام ساعت کاری به خانه می روند ،استراحت می کنند وبازهم فردا مراجعه به محل کار وبرگشت به منزل  واستراحت.این روند همیشه وهرروز وهرهفته تکرار می شود بدون این که تغییری در روند وروش زندگی آن ها رخ دهد.

وقتی از آن ها سؤال می شود که:

آیا هدفی هم در زندگی شان دنبال می کنند ؟

به فکر فرورفته وپاسخی برای این سؤال ،پیدا نمی کنند .این افراد درواقع استعداد ها وتوانایی های خودرا نشناخته ودرصد توانمند سازی آن ها برنیامده اند واززندگی خود ناراضی هستند.آنها سخت کار می کنندوحتّی باورندارند که تولد شان دراین کره خاکی ،حاکی از داشتن یک رسالت است ودنبالش هم نیستند .

رسالت فردی چیست ؟

رسالت فردی چیست ؟

رسالت فردی چیزی است که اشتیاقی غیرقابل وصف در فرد باشد واز هیچ کاری برای رسیدن به آن دریغ نورزد و خستگی دراین مسیر  ،معنایی نداشته باشد.رسالت حس معنوی ودرونی است.این که همه افرادی که رسالتی دارند، عاشقانه مایل هستند ،خوب باشند وتأثیرگذاری مثبتی درجهان داشته باشند. مسیررسالت درافراد متفاوت می باشد ومنحصربه خود آن شخص است .

خودشناسی

مسافرت برای اوّلین بار به هرمکانی ،باترس واضطراب همراه بوده واین استرس باتنش هایی درمسافرهمراه است.شناخت خود وسفربه درون خودمان،دارای تنش ها ودغدغه هایی  است.امّا زمانی که از راه درست به خودشناسی می رسیم نتایج مثبتی برای ما به همراه دارد. یکی از این نتایج، حس بهتر به زندگی داشتن است. ودرزندگی تصمیمات خوبی اتّخاذ خواهیم کرد وتعلّل دراین تصمیمات نداریم واستقلا ل فکری بهتری داریم و به مرور زمان ،افراد دیگر دراجتماع ،ما را یک مرجع فکری آرامش بخش به حساب آورده  ودرمسایل ومشکلات به مامراجعه خواهند کرد.

افرادی که به خودشناسی می رسند درکار  وهدفی که می خواهند انجام دهند تمرکز بهتری داشته ودرنتیجه موفق ترند.

این اشخاص ساعاتی درشبانه روز را به خودشناسی وراه های رسیدن به آن درنظرمی گیرند.

انسان ها درغیراینصورت دچار مالیخولیای ذهنی در خلوت خود می شوند وراه بیراهه را طی خواهند کرد واوقات زیادی را به بطالت خواهند گذراند.

این که در آن لحظات چه پرسش هایی در ذهن افراد قرار دارد


پیشنهاد ثبت نام: دوره از رسالت تا ثروت ( ماه اول به صورت رایگان) جهت مشاهده و ثبت نام کلیک کنید.


رسالت فردی

برخی ازسوالات می تواند شامل این موارد باشد:

*دوست دارند چه کسی باشند؟

*بااین روندی که درپیش دارند یک سال یا چند سال آینده ،تحوّلاتی درزندگی شان رخ خواهد داد؟

*به جایگاه شغلی ،عاطفی وروحی ،جسمی،مالی،خانوادگی،اجتماعی ،تحصیلی ،که دوست دارند خواهند رسید؟

*درزندگی  با افرادی رفت وآمد خواهندداشت که هدفی درزندگی ندارند ومدام شکست خورده اند و تلاشی برای بهبودی وارتقا ءزندگی کرده اند؟

* باافراد موفق وپرتلاش مایل هستند معاشرت داشته باشند؟

*چه استعداد وتوانمندی دردرون شماست؟آیا آن ها را شناخته اید؟

*افرادی که شمارا می شناسند چه شاخصه های مثبتی را از شما بیان می کنند؟

یا زمانی از آن ها درباره شخصیت وویژگی های ما،سؤال می شود ،ویژگی  هایی را بیان می کنند که خودمان هم به فکرفرو می رویم وبه خودمون نهیب می زنیم که واقعا من این شاخصه مثبت را داشتم؟

*دردنیا ازچه چیزهایی لذّت می بریم؟ چه عواملی باعث ایجاد حس خوب درما می شوند؟

بعضی مواقع این حس لذّت آنی وگذراست وحس رضایت در ما زود ازبین می رود.

*آیا می شود کارهایی را انجام داد که در زمانی ولحظه ای حس رضایت وشادی را درماایجاد کند وگذرا نباشد؟

*درچه حیطه ای استعداد داریم ؟

شناخت دانستن استعداد، باعث انتقال حس شادی ومنفعت به دیگران ودرخود ما می شود.

خلق کردن یک ویژگی است که هدیه خداوند به انسان هاست،که حتّی اثرات معنوی ومادی بعد مرگ افراد را به همراه خواهدداشت.

درمورد خیلی از مسایل بی اهمیّت انسان ها درطول روز فکرکرده ووقت می  گذارند .امّا درمورد خودشناسی چقدر وقت می گذاریم؟

افرادزیادی را می شناسیم که رشته فعالیت شان با رشته تحصیلی شان متفاوت است ولی در حوزه ای که شاغل هستند کارشان را به خوبی  انجام می دهند وموفقند.نقاط قوّت درخودشان را می شناسند وتقویت می کنند ودر مقابل نقاط ضعفشان را هم شناسایی کرده ودر رفع وتو ا نمند سازی مثبت آن نقاط ضعف ،تلاش می کنند.

چه پسندیده هست که درانتخاب نوع فعالیت وشغل یاتشکیل زندگی وانتخاب همسر دقّت لازمه صورت گیرد ودراین صورت ازبسیاری اتفاقات جلوگیری خواهد شد واین جا هم شناخت خود ورسالت فردی دخیل می باشد.


پیشنهاد ثبت نام: دوره از رسالت تا ثروت ( ماه اول به صورت رایگان) جهت مشاهده و ثبت نام کلیک کنید.


پس در خودشناسی نقاط توانمند وعلایق را شناخته وتقویت کنیم وبه موفق ترین خودمون تبدیل بشویم ودراین صورت هست که آثار بسیار خوب اجتماعی یا علمی و.. دردنیا بجا خواهیم گذاشت وفردمؤثری درجهان خواهیم بود مثل بسیاری از فرهیختگان ودانشمندان وعلما که قرن هاست از دنیا رفته اند ولی هنوز در عالم هستی، اثرگذاریشان محسوس  است.

به تنهایی نمی توانیم به خودشناسی برسیم .با مطالعه تحقیق وحضوردرکلاس اساتید وآموزش ،مراقبه ،تا حدزیادی به ما کمک می کند.

دانستن واشراف بر ویژگی های خودمان یااطرافیان،مارادر تحولات دنیا اثرگذار می کند.تفکّرعمیق وهدفمند نسبت به خودمان داشته باشیم .این تفکرمی تواند با سؤالاتی که نمونه هایی ازآن بیان شد، همراه باشدتابتوان بهتر به خودشناسی ودانستن رسالت فردی رسید.

وقتی که به دیدگاه اطرافیان اشراف داشته باشیم، به نظرات آن ها درباره خود اگاه می شویم وممکن  است خصیصه ای داشته باشیم که بنظرخودمان خوب هست، ولی وقتی نظر آن ها را بدانیم متوجه می شویم نظر درستی نیست.

مثلا درهرکاری بخواهند خیرخواه باشند بدون اینکه ، زمان وموقعیت درست انجام اقدام  را درنظربگیرند ،اینجا اطرافیان ممکن است نظر بدهند که فلانی درهرکاری دخالت می کند واین کدورت هایی را درپی خواهد داشت ودیدگاه منفی درباره این افراد ایجاد می شود.

ویژگی های رسالت فردی

ویژگی های رسالت فردی

مواردی که در رسالت فردی باید لحاظ دا شت عبارت است  از:

خلاصه بودن.

کسی ازشما درمورد رسالت پرسید خیلی خلاصه وروشن بیان کنید ،که درجهان خلقت هیچ فردی شبیه من نیست ومن منصحربه فردهستم، پس قدرت وجودی خودم آشنا می شوم وبهترین عملکرد راخواهم داشت.

بکار بردن ،واژه های مثبتی که   احساس قوی را دارا باشند.

شامل این موضوع باشد که،چه کاری می خواهید انجام دهید وچه شخصی باشید؟

تعیین کننده ارتباط شما با دیگران.

توجیه کننده رفتار درهرلحظه وهرروز.


پیشنهاد ثبت نام: دوره از رسالت تا ثروت ( ماه اول به صورت رایگان) جهت مشاهده و ثبت نام کلیک کنید.


هدف و رسالت

درادامه درمورد هدف و رسالت صحبت خوهد شد.

کشف رسالت فردی

خانه ای به نام رسالت داریم وبرای این که به خانه ای مستحکم برای زندگی تبدیل شود باید چهارستون قوی درچهارگوشه آن بنا شود.

این چهارستون اصلی رسالت عبارتند از:

ارزش ها

مثال :ارزش دوستی ،محبت

استعداد وتوانایی ها:استعدادها ذاتی هستند .مثلا فردی ذاتا استعدادنقّاشی  یا خطاطی دارد.

علایق

چشم انداز(تصویر روشن وواضح ازآن چه که می خواهیم باشیم)

دراین مقاله بطورمختصر به این موارد اشاراتی گردیده است.

اشخاصی که با باورها ونگرش های منفی  وجود خود،فراوانی وشادی های دنیا را نادیده می گیرند ، با خودشناسی  رسالت خودرا کشف می کنند.(دراهمیت کشف رسالت به مبحث باور خواهیم پرداخت. )

در واقع انسان‌ها در این دنیا دو کار اساسی دارند؛ یا باید در حال پیدا کردن رسالت فردی خود باشند و یا آن  را پیداکرده‌اند و با آن پیش می‌روند.

افرادی را می شناسیم که دردنیا به افرا د مشهور ومعروف وماندگاری تبدیل شده اند .در حیطه های مختلف ، مانند،حافظ،پرفسور حسابی و… این افراد رسالت خود درزندگی را کشف کرده بودند .پس همه انسان ها می توانند این رسالت را کشف وبه نابغه وجودشان پی برده وآن راشکوفا کنند .وحتما نباید به فرد مشهوری تبدیل شوند که این هم ، یکی از عوامل بازدارنده در کشف رسالت می باشد.افرادی هستند که خودرا شناخته اند ودرپی رسالت خود درسعی و تلاش هستند و ارامش وجودی خود را پیدا کرده اند ولی کسی آنها را نمی شناسد..

دراین جا، درنظرگرفتن ویژگی رسالت، کمک شایانی درکشف آن خواهد کرد.

اهمیّت کشف رسالت فردی

وقتی رسالتی کشف می شود زندگی از رکود  باور های منفی که  درذهن ناخودآگاه شکل گرفته ،که فقط کارکنم وزنده بما نم خارج شده وا فق های روشن تری درباورها ونگرش ها ایجاد می شود.چون ذهن ناخودآگاه مانند دری هست که خوب یا بد را تشخیص نمی دهد وهرچیزی که وارد شود وبه آن دستور داده شود همان را اجرا می کند .پس مراقب ورودی های ضمیرناخودآگاه باید باشیم .این که چرا  انسان ها رسالت خودشان را کشف می کنند، درذیل به مواردی اشاره  می گردد:

انگیزه:

فرض کنید انسان ها بدون هیچ انگیزه ای زندگی را سپری کنند دنیایی کسا لت بار،درزندگی شان رقم خواهد خورد ،که هیچ انگیزه معنایی برای زیستن نمی توانند پیدا کنند.

زندگی هدفمند وجهت دار:

شخصی که هیچ هدفی  حتّی برای بیدار شدن صبحگاهی ندارد ،بازهم پناه به رختخواب گرم خود  میبرد ومی خوابد .ولی درمقابل ا فراد دارای رسا لت فردی هرلحظه ای  برای انجام هدفشان آماده هستند ومی دانند ماشین اهداف خودرا درچه جهتی وچگونه به مقصد برسانند  .واین  میسّرنخواهد شد مگر با آموزش ومشورت با افرادی که دارای تخصّص در این حیطه هستند واراده قوی  که برای خود ایجاد کرده اند ،  این مسیر را بهتر وبه خوبی طی خواهند کرد.


پیشنهاد ثبت نام: دوره از رسالت تا ثروت ( ماه اول به صورت رایگان) جهت مشاهده و ثبت نام کلیک کنید.


حس رضایت مندی:

افرادی که دراین گروه قرار می گیرند وخودشان را شناخته اند با امید وانگیزه با مشکلات رو برو می شوند وافرادی که رسالتی ندارند درمواجهه با مشکلات نا امید شده وحتّی  دست به خودکشی می زنند.

*شناخت نقطه قوّت ورها شدن این انرژی درونی

وقتی فردی رسالتش را پیدا کرد استعداد وعلاقه اش را شناخت ،آن را می  پروراند وبا سرعت وبدون اتلاف زمان ،به سوی اهدافش پیش می رودوبالتّبع موفقیّت های بسیار خوبی را به دست خواهد آورد.

باور

قبل از اینکه به یکی دیگر از اهداف رسالت فردی  اشاره گردد  ،ابتدا مختصری بامعنای اصطلاحی باور آشنا می شویم.

مجموعه  دیده ها ،  موضوعات ، اتفاقات و رویدادهایی که از طریق مشاهده کردن برای ما درک پذیر شده اند و آن ها را وقتی درک کردیم ،پذیرفتیم. شنیده ها :پذیرش  مجموعه مکالمات ،  روایات ، داستان ها و تجارب مثبت و یا منفی افراد.   گفته ها : به مجموعه مطالبی که توسط ما به جهت تصدیق و یا ارائه یک امر مورد استفاده قرار گرفته را در نهایت ، باور می نامند.به بیان ساده تر، یک فکراینقدرتکرار وتکرارمی شود که تبدیل به باور می گردد ودر رسیدن به رسالت فردی وموفّق شدن باید باورهای منفی شناخته شده ورفع گردد وبه جای آن باورهای مثبت وقدرتمند جایگزین گردد.

تکرار وباور

این نکته هم یکی ازموارد ی است که دراهمیّت کشف رسا لت فردی ،مهم ودرخورتوجّه است .به خودتان بگویید من بهترین هستم وبراین جمله باور داشته باشید .خداوند ا لما سی ناب، درجودتان قرارداده که فقط مختص به خودتان ا ست، پس آن را شکوفا کنید.

تفاوت هدف با رسالت

 

تفاوت هدف با رسالت

نردبا نی را درنظربگیرید،اهداف شبیه پلّه های نردبان هستند که با رسیدن به هدفی ،پیگیر هدف دیگری خواهید شد.امّا رسالت با توجه به مطالبی که بیان  گردید ،درونی است وتمام نمی شود .اهداف زیرمجموعه رسا لت هستند .مثل فردی که هدفش خرید یک دفتر است ولی رسالتش کمک به افراد درحیطه کاری هست که فعّالیّت دارد .

هدف کار وفعّالیتی هست که انجام می دهیم ولی رسا لت حسّی درونی  است، که بخاطرش کاری انجام داده می شود.

هدف را تعیین می کنیم و زمان  وپایان مشخصی را می توانیم برای آن در نظر بگیریم. ولی رسا لت استعداد وعلاقه ای هست که کشف می کنیم.

درهدف افراد انرژی مصرف می کنند ولی دررسالت افراد دارای انگیزه هستند وانرژی می گیرند که با قدرت به مسیرشان  ادامه دهند .


پیشنهاد ثبت نام: دوره از رسالت تا ثروت ( ماه اول به صورت رایگان) جهت مشاهده و ثبت نام کلیک کنید.


ودرپایان :

درزندگی ،خداوندنشانه ها یی برای ما ا نسان ها قرارمی دهد .یکی ار اهداف مشترک پیامبران، بشارت  دادن وپیام آورشادی وصلح ومحبت بود وارمغان آور شاد زیستن وخوب بودن وخوب زندگی کردن .رسالت درکتب آسمانی ذکرگردیده ودرمورد خودشناسی هم سفارشات زیادی شده است.کسی که خودرابشناسد خالق جهان را می شناسد ومی داند فقط بایداز او یاری بطلبد وتنها اورا عبادت کند.فردی که به کمال برسد درکشف رسالت بهترین خود خواهد بود.  وقتی افراد رسالت خودشان را شناختند ودرمسیردرست وهدفمند قدم برداشتند قطعا موفّقیّت هایی را به دست خواهند آورد که به خودشان واستعدادهایی که دارند فخرومباهات کرده وبا اراده قوی تری، درمسیررسا لت وانتقال حس شادی،وخدمت به جامعه قدم خواهند برداشت.

افراد زیادی هیچ اطلاعی از راه ندارند ومفهوم رسالت برای آنهامبهم  است.هرفردی دراین دنیا سهمی وتأثیری درچرخه هستی دارد وگرنه مثل یک فردعادی عمرش را می گذراند وفکرمی کند فقط افراد مطرح جهان باید رسالت داشته باشند

شناخت راه وهدف وکشف رسا لت ،به ا نسان ها کمک می کند مفهوم واقعی زندگی را پیداکنند.

رسالت افراد به توانایی‌ها، استعدادها، فرصت‌ها، شرایط فیزیکی، موقعیت‌ها و بسیاری متغیرهای بستگی دارد.

اهمیت موضوع دراین است که درهرموقعیتی ر سا لت خودرا کشف کردید،آن را به بهترین نحو  به انجام برسانيدواگر مشکلات وسختی ها به شما فشارآورد اگر با پا نمی توانید مثل سربازانی باشید که از زیر سیم خاردارهایی که ممکن است بدنشان را زخمی کند ،سینه خیز می روند تا به هدف خود برسند، هیچ وقت ازسعی وتلاش وپشتکار دست برندارید وادامه دهید.

نویسنده مقاله:

خانم سوری رمضان پور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره می‌خواهید؟