اکتبر 19, 2019
کشف استعداد

رهایی از مشکلات با کشف و شکوفایی استعدادهای درونی

در طول تاریخ، تعاریف متعددی برای استعداد ارائه شده است که به طور کلی می توان گفت میزان نسبی سرعت پیشرفت یک شخص در فراگیری یک تکنیک یا فعالیت خاص را تحت عنوان استعداد قلمداد می کنند و کشف استعداد و توجه به شکوفایی آن، سرعت موفقیت یک شخص را نسبت به سایرین بیشتر می کند.
مشاوره می‌خواهید؟