ژانویه 16, 2020
مهارت خودآگاهی

مهارت خودآگاهی و اهمیت آن در زندگی انسان

خودآگاهی به معنای داشتن درک و تصویری کلی از وجود خود است و مهارت خودآگاهی میزان توانایی و قابلیت های انسان ها را برای این منظور نشان می دهد.
مشاوره می‌خواهید؟