اکتبر 25, 2019
روابط اجتماعی

موفقیت در زندگی فردی با تقویت روابط اجتماعی

اغلب صاحب نظران علوم اجتماعی، در تعریف روابط اجتماعی از دو واژه سیاست و مدیریت اجتماعی کمک می گیرند و مدیریت روابط را بر پایه سیاست مد نظر قرار می دهند.
مشاوره می‌خواهید؟